Vtv de Beukhoeve

Informatie voor (aspirant) leden 

Het feit dat U op deze website bent aangekomen geeft aan dat U graag een volkstuin wilt hebben. Nu is het bij een volkstuin niet anders als bij elke nieuwe aanschaffing. Vaak is het verlangen er naar zo groot  dat men zich niet realiseert  dat aan de nieuwe aanwinst behalve veel vreugde ook kosten en verplichtingen zijn verbonden. Nu valt dat bij een volkstuin wel mee, maar toch willen wij, om latere teleurstellingen te voorkomen, U bij deze gelegenheid graag op de voornaamste kosten en verplichtingen wijzen.

 

1.Voor het lidmaatschap

Alvorens een tuin te kunnen huren, resp. een huisje te kunnen kopen, dient U zich als "Aspirant Lid” in te schrijven. De kosten hiervoor bedragen €25,- Dit bedrag wordt later verrekend met Uw lidmaatschapskosten.

 

2.Het lidmaatschap

De Beukhoeve is geen camping of recreatiepark maar een vereniging van volkstuinders. Hierdoor is het verblijf op de tuinen aanzienlijk goedkoper dan op een camping. Dit is alleen mogelijk doordat wij allen samen het complex onderhouden. Naast de verplichte werkuren (zie "Werkbeurten”) is de vereniging aangewezen op de bereidschap tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Bent U hiertoe, om welke reden dan ook, niet bereid of in staat dan heeft het weinig zin lid te worden. Een teleurstelling is voorgeprogrammeerd.

 

3.De activiteiten

Op de Beukhoeve vinden jaarlijks een groot aantal activiteiten plaats. Zowel voor de jeugd als ook voor ouderen. Hierover meer informatie op de website van de vereniging, www.beukhoeve.eu en in de mededelingskastjes bij de ingang.
 

4.Taal

Communicatie is de basis van elke samenleving. Zonder communicatie zijn moeilijkheden en misverstanden voorgeprogrammeerd. Een redelijke beheersing van de Nederlandse taal is dus vereist om lid te worden!

 

4.Overname van een tuin

De Beukhoeve heeft geen leegstaande tuinen. Wel komen er regelmatig tuinen vrij wegens overlijden, verhuizing, ed. Indien er een tuin vrijkomt welke voor U geschikt is zal het bestuur U hiervan onmiddellijk  in kennis stellen.Mocht het zijn dat de aangeboden tuin U niet bevalt komt automatisch de volgende op de wachtlijst aan de beurt (Zie hiertoe ook artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement)

 

5. De tuin

U huurt de tuin van de gemeente Rotterdam, door bemiddeling van Vtv de Beukhoeve. Huurovereenkomst en alle verdere handelingen/betalingen/verzoeken/klachten etc.  lopen uitsluitend via Vtv de Beukhoeve.

U bent verplicht Uw tuin goed te onderhouden en de heg aan de kant van het pad glad te knippen zodat een verzorgd uiterlijk ontstaat en in geval van nood ambulances, brandweer, etc. zonder problemen over het pad kan rijden.

 

6.Koopprijs van een tuinhuisje

Deze betaalt U direct aan de vorige eigenaar. Het tuinhuisje wordt hierdoor Uw eigendom. Dat wil echter niet zeggen dat U automatisch lid wordt van Vtv de Beukhoeve en over de tuin kunt beschikken. Neem dus alvorens Uw handtekening onder een koopcontract te zetten of (vooruit)betalingen te doen eerst contact op met het bestuur van Vtv de Beukhoeve en meldt U aan als aspirant lid (zie Artikel 1 Huishoudelijk Reglement)

 

7.Overname Elektra aansluiting

Hiervoor betaalt U aan de vereniging een bedrag  van € 567,- Een gedeelte hiervan is een borgsom. Indien U ooit besluit Uw lidmaatschap te beëindigen krijgt U € 397,- terug. Het restbedrag is Uw aandeel aan de aanleg en het onderhoud van de elektrische installatie.

 

8. Overschrijvingskosten

Dit zijn eenmalige kosten welke door de vereniging aan onze overkoepelende organisatie Algemeen Verbond Van Volkstuinders verenigingen Nederland moeten worden afgevoerd. Het lidmaatschap van de AVVN is (nog) verplicht. De rechtmatigheid van deze verplichting wordt door veel mensen sterk in twijfel getrokken. Het staat U vrij deze verplichting juridisch aan te vechten.

 

9. Jaarlijkse kosten

De grondhuur per m2 wordt jaarlijks door de gemeente Rotterdam vastgesteld. De vereniging wordt de grondhuur per hectare in rekening gesteld. In de  uiteindelijke grondhuurprijs per m2 welke de vereniging U in rekening stelt zijn de kosten voor de gemeenschappelijke oppervlaktes (zoals bijv. clubhuis, winkel, werkkeet, zaagloods, opslag ruimtes, etc.) verrekend.

 

10. Overige kosten

Daarnaast heeft U kosten voor water en electriciteits verbruik. Elke tuin heeft een eigen elektriciteitsmeter. Voor de installatie en het onderhoud  van een watermeter bent U zelf verantwoordelijk. Hebt U geen watermeter wordt Uw verbruik door het bestuur geschat. Deze schatting is bindend en niet aanvechtbaar. De kosten voor de collectieve brand/inbraak verzekering zijn afhankelijk van de waarde van Uw huisje. Dit bedrag kunt U, in overleg met het bestuur, zelf vastleggen. De kosten voor afval verwijdering e.d. worden jaarlijks opnieuw berekend.

 

11.Contributies

De contributie voor Vtv de Beukhoeve is sinds vele jaren niet verhoogt en bedraagt €35,- pa. De contributie van AVVN wordt jaarlijks verhoogd.

 

12.Kapvergunning

De bomen in Uw tuin mogen niet zonder meer gekapt worden. Voor een boom die op een stamhoogte van 120 cm een doorsnede heeft van 15 cm of meer is een kapvergunning noodzakelijk. Meer informatie hierover krijgt U bij het bestuur. Kapt U zonder vergunning dan kunnen de kosten voor herbeplanting bij U in rekening worden gebracht.

 

13.Werkbeurten

Het complex moet onderhouden worden en om de kosten hiervoor te beperken wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij 7 maal per jaar een werkbeurt van 2 uur verricht. Deze werkbeurten vinden op zaterdag plaats tussen 10 en 12 uur. Mocht U verhinderd zijn dan bestaat de mogelijkheid om deze beurt in te halen. U dient dit tijdig met Uw ploegleider of met de coördinator Algemeen werk te bespreken. Uiterlijk 1 december van ieder jaar dienen alle werkbeurten gedaan te zijn. Is dit niet het geval wordt een bedrag van 40 Euro per niet uitgevoerde werkbeurt in rekening gesteld.

 

Daarnaast kan sinds 1 januari 2010 van alle leden een extra werkbeurt van 2 uur worden verlangd voor de voorbereiding en/of uitvoering van de activiteiten.

 

14.Omgang met andere leden en bezoekers

Van alle leden wordt verwacht dat zij de in Nederland algemeen geldende beleefdheidsvormen in acht nemen. Indien men  anderen beledigt, bedreigt, mishandelt of op andere wijze onheus behandelt  moet men er mee rekenen dat de huurovereenkomst beëindigt wordt.  De huurder(ster) van een tuin is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar familie en/of bezoek.

 

15.Statuten en Huishoudelijk Reglement

Ieder lid wordt geachte de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te kennen en te volgen. Beide staan op de website van de vereniging www.beukhoeve.eu

Indien U niet over een internet aansluiting beschikt kunt U de openbare internet aansluiting in het clubhuis gebruiken of op het spreekuur een kopie hiervan afhalen tegen een vergoeding van € 2,-

 

16.Clubhuis

Het clubhuis is regelmatig geopend. Gedurende de openingstijden zijn de aanwijzingen van de beheerder en/of dienstdoende vervanger/ster op te volgen.

 

17.Klachten

Bent U het ergens niet mee eens of voelt u zich onheus behandelt dan kunt U dit het bestuur schriftelijk mededelen of per mail. Klachtenformulieren vindt U in de hal van het clubhuis. Het spreekuur van het bestuur is iedere zaterdag van 13:00 tot 15:00 uur in het kantoor achter het clubhuis.

 

18.Betreden van de tuinen

Het is uitdrukkelijk verboden zonder toestemming van de eigenaar of het bestuur een tuin te betreden!.

 

19.Auto’s

De beukhoeve is een openbaar wandelpark. Auto’s zijn dus verboden. Alleen voor het transport van zwaar materiaal, bijvoorbeeld voor het bouwen van een huisje of schuur, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De toestemming hiervoor dient U aan te vragen bij het bestuur dus niet voor een bloemetje.

 

 

20.Fietsen

Ook fietsen is verboden op het complex. Bij leden die slecht te voet zijn en een lange loopafstand van de poort naar hun tuin hebben wordt dit oogluikend toegestaan.

 

21.Kachels

Op koude dagen kan het noodzakelijk zijn het huisje of de kas te verwarmen. U dient ervoor te zorgen dat Uw kachel brandveilig opgesteld is. De doorvoer van een kachelpijp door wand en/of dak moet altijd dubbelwandig zijn. Gedurende de zomer mogen houtkachels alleen  tussen 20 uur ’s-avonds  en 9 uur ’s-morgens aangestoken worden. Er mag alleen "schoon” onbehandeld hout worden gestookt.

 

22.Het Bestuur

De bestuursleden van de Beukhoeve zijn vrijwilligers. Zij worden niet betaald voor hun werkzaamheden (Vaak 20 a 30 uur per week). Natuurlijk kunt U hen in geval van nood (brand, overstroming, inbraak, ziekte, etc.) altijd aanspreken of telefonisch benaderen. Wij verzoeken U echter dringend alle minder belangrijke zaken op het spreekuur naar voren te brengen of via mail.

Bestuursleden hebben ook een recht op privacy en (meestal) ook nog een hoofdberoep.

 

23  Voorwaarden Lidmaatschap

Zijn te lezen in de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Speciaal vragen wij aandacht voor het navolgende:

 

Artikel 2. HHR

Bij toetreding als lid nemen de leden de volgende financiële verplichtingen op zich: a. over het lopende verenigingsjaar de volle contributie te betalen, zo het bestuur hen daarvan niet uitdrukkelijk geheel of gedeeltelijk vrijstelt; b. zich tegen de kostende prijs een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement aan te schaffen; c. in de kas van de vereniging een door de ledenvergadering vast te stellen entreegeld te storten; d. een borgsom te storten, de hoogte van dit bedrag wordt door het bestuur vastgesteld; c. de contributie en de grondhuur telkenjare bij vooruitbetaling te zullen voldoen;

 

Jaarrekening

U ontvangt de jaarrekening ieder jaar begin januari. Deze moet binnen 30 dagen voldaan worden. Buitengewone gevallen kunt U het bestuur verzoeken een betalingsregeling af te spreken en zo het bedrag in maximaal 3 termijnen te voldoen, Bij te laat betalen vervalt de regeling en dient het bedrag per direct te worden overgemaakt. Over alle openstaande bedragen is na 1 maart rente verschuldigd. Vragen kunt u stellen per mail.

 

Facit:

Dit allemaal heel veel informatie in 1 keer maar U zult bemerken dat het in de praktijk  allemaal wel mee valt.Voor nadere informatie kunt U zich altijd aan het bestuur wenden. Het spreekuur is iedere zaterdag van 13:00 tot 15:00 uur in het kantoor achter het clubhuis of per mail.

 

Aspirant Lid worden maak hier uw afspraak!

Let op: I.v.m. vele aanvragen hebben wij wachtlijst en voeren wij een aanmeld stop door u kunt dus geen afspraak maken!

 

© 2020 - 2021 Vtv de Beukhoeve, Kvk 40342312